36139777
09127913598
info@nedayehsan.ir

در یونان باستان تاج گل مرود استفاده بود و از آن بیشتر در موقعیت های خاص و برای گرامیداشت خدایانشان استفاده میشد. در همان دوره بود که بر سر داشتن حلقه های گل از جنس برگ بو مد شد ( برای مثال ژولیوس سزار را به یاد بیاورید). این حلقه های گل به ارتش هایی که در جنگ پیروز میشدند یا به موفقیتی میرسیدند اعطا میشد و معنا ی احترام بود.