36139777
09127913598
info@nedayehsan.ir

در چین از حلقه های گل به رنگ نارنجی برای عروسی ها استفاده میشد. از اونجایی که درخت هایی با شکوفه های نارنجی همزمان هم شکوفه میدادند و هم میوه، از آنها به عنوان نمادی از باروری استفاده میشد و این مفهوم را به همراه داشت که برای  زندگی زوج فرزندان زیادی به همراه خواهد آورد.